Projeler

ULUSLARARASI

EU-FP7 Large Scale Integrated Project:  HEALTH-2010-261387-CELL-PID Advanced Cell-Based Therapies For The Treatment of Primary Immunodeficiency (2010-2015), Duygu Uçkan-Çetinkaya, Fatima Aerts-Kaya.

FP7 European Union Project–COST Project: BM0805/TÜBİTAK 110S021. HOX/TALE Expression Profiles İn Mesenchymal Stem Cells of Fankoni Aplastic Anemia and Whole Genome miRNA Microarray Expressions (2010-2014),  Ayşen Günel-Özcan.

EUREKA - 1509: 9100046. Establishment of A Disposable New Generation Bioreactor System For Propogation of 3-D Cultures (2013). Hacettepe Teknokent Hemosoft firması ve PEDİ-STEM (Duygu Uçkan-Çetinkaya)

E-RARE  315S192, EURA DBA (Diamond-Blackfan Anemia (2016 - 2019), Şule Ünal (Pediatrik Hematoloji). PEDİ-STEM ,proje ortağı.


ULUSAL

117S145 TÜBİTAK 1001, İnfantil Osteopetrozisli Hasta Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreleri ile Osteoklast Defektinin Modellenmesi, Osteoklast ve Hematopoietik Niş İlişkisi. 

213S181 TÜBİTAK 1003, UPKH (Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre) Banka Teknolojileri Geliştirme. 

214S071 TÜBİTAK 1001, Griscelli Sendromu UPKH (Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre) geliştirmesi, karakterizasyonu ve lenfohematopoetik farklılaşması

115R183 TÜBİTAK 1000, Hacettepe Üniversitesi Rejeneratif Tıp Ar-Ge Strateji Belgesi. 

2017/2 TÜBİTAK BİDEB 2221, Kalıtsal hastalıklar için hematopoetik kök hücre gen tedavisinin geliştirilmesi. 

118S738 TÜBİTAK 1002, Hematopoetik Kök Hücrelerin Hipotermik Saklama Kosullarının Optimizasyonunun Arastırılması.

117S275 TÜBİTAK 1001,  Akut Myeloblastik Lösemi (AML) Hastalığında Aptamer Temelli Yeni Yüzey Belirteçlerinin Keşfi.

215S701 TÜBİTAK 1001, Sinirsel Yaşlanma Sürecinde Hareket Algısı ve Anahtar Sinaptik Hedefler Arasındaki Fonksiyonel Bağlantılar

THD-2018-17051, Akut Myeloid Lösemi Hasta Örneklerinde Lösemi Baslatıcı Hücrelerin Karakterizasyonu. 

THD-2018-17209 HÜ-BAP,  Hematopoetik Kök Hücre Hibernasyonunda Nöropeptid Y (NPY)´In Rolünün İncelenmesi. 

THD-2018-17187 HÜ-BAP, Mezenkimal kök hücre üretiminde in vitro temelli metabolomik ve analizler. 

TYL-2018-17435 HÜ-BAP, Delta-Opioid Peptide D-Ala2-Leu5-Enkephalin’in Hematopoetik Kök Hücrelerin sağ kalımındaki rolü ve antioksidatif ve antiapoptotik etkilerinin araştırılması. 

TSA-2018-17339 HÜ-BAP, Kombine immün yetmezlik tanısı alan hasta grubunda regülatuvar T ve B hücre alt gruplarının araştırılması.

TYL-2019-17802, İnsan Göbek Kordon Veni CD146+ Hücrelerin ve Bu Hücrelerden Elde Edilen Matriks Proteinlerinin in vitro Biyofilm Modellerinde Değerlendirilmesi

THD-2018-16904, DNA Metiltransferazlar ve Telomerlerin Alternatif Uzatılması (ALT)

THD-2016-12080, Podosit Kimyasal Hasar Modeli Üzerine İndüklenmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin  Etkisi

THD-2017-13046, Over Kanserlerinde BMP7 ve BMP2’nin İnvazyon ve Metastazdaki Etkisi.

114S548, TÜBİTAK 1001, 2018-2018. Yaşlanan Zebrabalığı Beyninden Kök Hücre Eldesi

217Z118, TÜBİTAK 1001, 2015-2018. Van Gölü İnci Kefali Genom Projesi Kapsamında İnci Kefali Balığının (Chalcalburnus tarichi) Genom ve Transkriptom Düzeylerinde Karakterizasyonu

214S236, TÜBİTAK 1001, 2015-2018. mTOR Mutantlarında Kalori Kısıtlaması ve Yaş Arasındaki Etkileşim

THD-2017-15492, 2017-2018. İnsan hTERT Geni Promotor Bölgesinin Beyin Kanseri Hücre Hatlarında İncelenmesi

DPT: PEDİ-STEM Projesi .2006-K120640. ‘Pediatrik Kök Hücre Araştırma-Geliştirme ve Sürekli Eğitim Merkezi Oluşturma Projesi.  (Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulum projesidir). Duygu Uçkan-Çetinkaya.

DPT Projesi, 03K120570, Mezenkimal Kök Hücre Plastisitesi (2008), Duygu Uçkan- Çetinkaya.

Tübitak Projesi, 110S021, HOX/TALE Genlerinin Kİ Yapılan Fankoni Anemisi Hastalarının Kİ MKH Ekspresyon Profillerinin Saptanması ve HOX/TALE Regülasyonunda Rol Oynayan Tüm Genom miRNA Ekspresyon Mikroarray Korelasyonlarının Araştırılması (2010-2014), Ayşen Günel-Özcan.

Tübitak Projesi, 9100046, Üç Boyutlu Kültürlerin Büyütülmesi Amacıyla Yeni Nesil Tek Kullanımlık Biyoreaktör Sistemlerinin Geliştirilmesi (2011-2013) (Hacettepe Teknokent Hemosoft firması) ve PEDİ-STEM –Duygu Uçkan-Çetinkaya.

Tübitak 1002 Projesi, 112S127 Malign İnfantil Osteopetroziste Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması (2012), Betül Tavil.

Tübitak 1001 Projesi, 112S306, Myelodisplastik Sendrom ve Akut Myeloblastik Lösemide MicroRNA Ekspresyon Profillerinin İncelenmesi (2012). Osman İlhan (Ankara üniv. Hematoloji ve Biyoteknoloji) ve PEDİ-STEM-Duygu Uçkan-Çetinkaya

Tübitak Projesi, 111S420, Dişeti Kaynaklı Fibroblast ve Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunmodulatuar Özelliklerinin Araştırılması ve Bazı Mikrosuşları İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi (2012-2013).Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği-PEDİ-STEM –Duygu Uçkan-Çetinkaya

Tübitak Projesi, 112T474, Glukokortikoid İle İndüklenen TNFR Protein Ligandı (GITRL) Transkfekter Edilmiş MKH'nin Akciğer Kanserine Etkisi (2012-2014), Ayşen Günel-Özcan.

Tübitak Projesi, 114S824, Nörofibromatozis I Hastalarında Kemik İliği ve Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Özelliklerinin Belirlenmesi (2013-2015), Mualla Çetin.

Tübitak 3501 Projesi, 113S815, Biyoreaktör ile Damar Doku Mühendisliği: Göbek Kordonu Kök Hücreleri ve Matriks Proteinleri ile Damar Tabakaları Oluşumu (2014), Betül Çelebi Saltık.

Tübitak 1001, 213S006, Metabolom ve Transkriptan Profillemesi ile İnsan Kemik İliğinde Hematopoetik Niş Karakterizasyonu (2013 - 2015), Rıza Köksal Özgül (Ped metabolizma ve PEDİ-STEM).

Tübitak Projesi, 214Z033, Fankoni Aplastik Anemisi Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinde HOX ve TALE Transkripsiyon Faktörü Gen İfadeleri ve Protein Etkileşimleri (2014-2017). Ayşen Günel-Özcan.

Tübitak Projesi, 113S717, Perisit ve Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklı Osteoblastların Göbek Kordonu Hematopoetik Kök Hücre Farklılaşmasındaki Rolü (2014-2015), Betül Çelebi Saltık.

Tübitak 1001, 113S819, Endokannabinoidler ve Reseptörlerinin İnsan Hematopoetik Kök Hücreleri ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerindeki Varlığı ve Düzeyinin Araştırılması (2014-2015), Petek Korkusuz.

Tübitak 3001 Projesi , 114S237, Ratlarda Arteriel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre ve Defibrotid'in Sinerjik Etkisi (2014-2015). Dilek Dilli  (TC SB Sami Ulus Çocuk Hst)– ve PEDİ-STEM Duygu Uçkan-Çetinkaya.

Tübitak 1003 Projesi, 213S181, Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre  (uPKH) (iPSC) Banka Teknolojileri Geliştirme (2014-2017), Duygu Uçkan-Çetinkaya ve Hacettepe Teknokent Hemosoft firması.

Tübitak 1000 Projesi, 115R183, Hacettepe Üniversitesi Rejeneratif Tıp Ar-Ge Strateji Belgesi (2015), İbrahim Vargel.

Tübitak 1512 Projesi, Periferik Kandan Lösemik Blast Tespitine Yönelik Yöntemlerin Karşılaştırılması (2015-2016), Hacettepe Teknokent Hemosoft firması ve PEDİ-STEM- Duygu Uçkan-Çetinkaya.

Tübitak 1002 Projesi, 115S849, İskelet Kası Dejenerasyonu Sürecinde Stromal Hücre Alt Gruplarının İncelenmesi (2015-2016), Çetin Kocaefe (Tıbbi Biyoloji-PEDİ-STEM).

Tübitak 1001 projesi, Dental İmplantlarda Kullanılmak Üzere Yeni Materyal Gelişimi (2015-2017), Aysel Uğur (Gazi Üniv Diş Hekimliği) ve PEDİ-STEM-Duygu Uçkan- Çetinkaya

Tübitak Projesi 1001, 115S563. İnsan Kemik iliği Mezenkimal Kök/Stromal Hücreleri (MKH/MSC) ve İnsan Kanı Kaynaklı Makrofajların Plastisitesi Arasındaki Etkileşimler (2015-2017), Vedat Bulut (Gazi Üniv. İmmunoloji ve PEDİ-STEM- Duygu Uçkan-Çetinkaya.

Tübitak 2221 Projesi, 2015/8, Kalıtsal Hastalıklar için Hematopoetik Kök Hücre Gen Tedavisinin Geliştirilmesi (2015-2017) Fatima Aerts-Kaya.

Tübitak 1001, 115S304,Kistik Fibrosiz de Solunum Yolu Epitel Hücreleri Üzerine Ekzozomların Rolünün Araştırılması (2015 - 2017), Köksal Özgül.

Tübitak 1001 Projesi, 214S071, Griscelli Sendromu UPKH (Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre) Geliştirmesi, Karakterizasyonu ve Lenfohematopoetik Farklılaşması (2015-2018), Fatima Aerts-Kaya.

Tübitak 1001 Projesi, Yeni Titanyum Alaşımları Diş Hekimliğinde Biyomalzeme Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması. Aysel Uğur (Gazi Üniv. Diş Hek) ve PEDİ-STEM- Duygu Uçkan-Çetinkaya

Türk Hematoloji Derneği destek projesi, 2015/03, Endoplazmik retikülüm (ER) stresi indükleyen ve azaltan kimyasalların Mezenkimal Kök Hücrelerin proliferasyonu ve farklılaşma kapasitesindeki rolünün araştırılması (2015-2016), Duygu Uçkan-Çetinkaya.

HÜ BAP Projesi, 08D12103002, Osteopetrosis hastalığında mezankimal kök hücrelerinin adipojenik farklılaşmalarında rol oynayan miRNA'ların izolasyonu, (2008-2009), Ayşen Günel-Özcan.

HÜ BAB Projesi, Mezenkimal Kök Hücrelerde Glukokortikoid ile İndüklenen TNFR Proteini (GITR) ve ligandının (GITRL) Tanımlanması (2011-2012), Petek Korkusuz.

HÜ BAP Projesi, 01001105001, Kronik Omurilik Yaralanma Modelinde Stromal Hücrelerin Kitosan Tüpler İçersinde İntramodüller İmplantasyon Sonuçları (2011-2014). Gökhan  Bozkurt  (Beyin Cerrahi ve PEDİ-STEM).

HÜ BAP Projesi, 013D02102001, Plasenta, Kordon Kanı ve Kemik İliğinden İzole Edilen CD271+ MKH’lerin İmmün Özelliklerinin Karakterizasyonu ve İmmünohematopoez-destekleyici Özelliklerinin İncelenmesi (2013), Fatima Aerts-Kaya

HÜ BAB Projesi-Dumlupınar Üniversitesi, 013D11102001, Kardiyak Yama Tasarımı: Electrospinning Yöntemiyle Hazırlanmış Nanofiber Malzemelerin Kök Hücre ile Uyumu.(2013), Betül Çelebi-Saltık

HÜ BAP Projesi, 014D07940001.1611. İnsan kemik iliği mikroçevresinde Rantes ve reseptörlerinin incelenmesi (2014), Duygu Uçkan-Çetinkaya.

HÜ BAP Projesi, 013D02012001, CD271+ antikoru kullanılarak izole edilen multipotent MKH ve HKH’lerin kokültürü sonrasında in vitro ve in vivo lenfohematopoezin optimizasyonu (2013-2015), Fatima Aerts- Kaya.

HÜ BAB Projesi, THD-2015-7289, In vivo GCSF Uygulamasının Sağlıklı Donörlerin Kİ Kaynaklı MKH miRNA İfadeleri Üzerine Etkisi (2015-2016), Ayşen Günel-Özcan.

HÜ BAB Projesi, 2015-8178, İnsan Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinde İn Vitro Mitokondri Hasar Modellerinin Oluşturulması (2015), Günay Balta.

HÜ BAB Projesi, 2015-6461, İnsan Göbek Kordonu Yeninden CD146+ Hücrelerin Eldesi ve Vasküler Düz Kas Hücrelerine Farklılaştırılması (2015), Betül Çelebi-Saltık.

 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019